Όροι Χρήσης
Οι παρακάτω όροι χρήσης αφορούν όλες τις υπηρεσίες φιλοξενίας (πακέτα φιλοξενίας) που παρέχει η εταιρία μας.
Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 22/02/2015


1. Η διάρκεια της σύμβασης των υπηρεσιών φιλοξενίας ορίζεται ότι ισχύει για την χρονική διάρκεια που επέλεξε ο πελάτης αρχικά και η οποία δεν παρατείνεται αυτομάτως αλλά μόνο μετά από έγκριση του πελάτη της εταιρίας μας (στο εξής: CompuStar.gr) πριν την λήξη της. Η ανανέωση της υπηρεσίας φιλοξενίας, προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων της σύμβασης αυτής από τον πελάτη.

2. Η διάρκεια της συνδρομής φιλοξενίας, μπορεί να είναι είτε 12μηνη είτε 24μηνη είτε 36μηνη.

3. Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση μίας υπηρεσίας φιλοξενίας της CompuStar.gr, απαραίτητη είναι η προπληρωμή της επιλεγμένης (από τον πελάτη) συνδρομής και η οποία πραγματοποιείται-ολοκληρώνεται συνήθως σε μία (1) εργάσιμη ημέρα.

4. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας παρέχονται με τα χαρακτηριστικά τους (ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ) και δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε τροποποίησή τους χωρίς την έγγραφη αίτηση του πελάτη.

5. Η υπηρεσία φιλοξενίας που έχει στην διάθεσή του ο πελάτης, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί-αναβαθμιστεί ως προς τα χαρακτηριστικά της (web space, traffic, e-mails, databases, ftp accounts, κλπ), μετά από γραπτό αίτημα του πελάτη και ο οποίος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς επιθυμεί να αλλάξει. Για κάθε περίπτωση (και ανά πελάτη), η CompuStar.gr θα ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για τις αναβαθμίσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν καθώς και για την κοστολόγησή τους.

6. Για ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα ή/και μεγάλες ανάγκες σε πόρους, οι υπηρεσίες φιλοξενίας της CompuStar.gr, μπορούν επίσης να αναβαθμιστούν και ως προς τους πόρους ισχύος τους (CPU, RAM, κλπ) με σκοπό την βελτιστοποίηση της γενικότερης ταχύτητας της φόρτωσης-απόκρισης της ιστοσελίδας του πελάτη. Για κάθε περίπτωση και εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να προβεί σε μία τέτοια αναβάθμιση, θα πρέπει να ζητάει εγγράφως αντίστοιχη προσφορά από την CompuStar.gr.

7. Η μηνιαία κίνηση δεδομένων (traffic) που προσφέρεται σε κάθε πακέτο φιλοξενίας, είναι περιορισμένη και σε περίπτωση που εξαντληθεί (πριν το τέλος του κάθε μήνα) η ιστοσελίδα του πελάτη παύει αυτομάτως να εμφανίζεται στο διαδίκτυο. Η μηνιαία κίνηση δεδομένων (traffic) μηδενίζεται αυτομάτως στην αρχή του κάθε επόμενου μήνα. Ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται πλήρως ότι σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (offline) από το διαδίκτυο λόγω εξάντλησης του μηνιαίου traffic, καθίσταται ο κύριος και μοναδικός υπεύθυνος ειδικά αν δεν έχει φροντίσει πριν να ζητήσει εγγράφως προσφορά από την CompuStar.gr, για την παροχή επιπλέον traffic που ενδεχομένως να χρειάζεται η ιστοσελίδα του.

8. Η διακοπή των υπηρεσιών φιλοξενίας (με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων στον πελάτη από την CompuStar.gr) γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση του πελάτη εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών (από την ημερομηνία ενεργοποίησης/ανανέωσης της υπηρεσίας αυτής) για τεχνικό πρόβλημα του server της CompuStar.gr και μόνον, το οποίο ο πελάτης θα πρέπει εγγράφως να μας αναφέρει – περιγράψει αναλυτικά. Πέραν αυτής της χρονικής περιόδου, ο πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι δεν δικαιούται και δεν θα διεκδικήσει την οποιαδήποτε αποζημίωση ή χρηματικό ποσό για την υπηρεσία που του παρέχει η CompuStar.gr την οποία ίσως επιθυμεί πλέον να διακόψει – ακυρώσει για τον οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και πριν την καθορισμένη λήξη της συνδρομής της.

9. Σε περίπτωση που ο webserver της CompuStar.gr (όπου φιλοξενείται σ’ αυτόν και η ιστοσελίδα του πελάτη) τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (offline) ακόμη και για μεγάλο χρονικό διάστημα, η CompuStar.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη ή/και κατηγορία για τυχόν άμεση ή έμμεση οικονομική ή/και πάσης φύσεως άλλη ζημιά που τυχόν προκληθεί στον πελάτη. Ο πελάτης εφόσον προμηθευτεί ένα από τα πακέτα φιλοξενίας της CompuStar.gr, δηλώνει υπεύθυνα ότι κατανοεί πλήρως την φύση και την λειτουργία τέτοιου είδους υπηρεσιών και αποδέχεται όλα τα ανωτέρω, ανεξαιρέτως.

Αν ένας από τους webservers της CompuStar.gr τεθεί σε κατάσταση offline για τον οποιοδήποτε λόγο, το τεχνικό τμήμα της CompuStar.gr θα επέμβει άμεσα και σε συνεργασία πάντα με το εκάστοτε DataCenter, με σκοπό να επιλυθεί η βλάβη και να εξυπηρετηθεί ο πελάτης το συντομότερο δυνατόν.

10. Η CompuStar.gr δικαιούται να διακόψει – αναστείλει την συνδρομή:

  • Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επικοινωνήσει με την CompuStar.gr σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών πριν την λήξη της συνδρομής του για την προβλεπόμενη ανανέωση.
  • Όταν καθυστερεί η εξόφληση του απαραίτητου χρηματικού ποσού για την ανανέωση της συνδρομής φιλοξενίας.
  • Όταν για τον οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα προκαλεί δυσλειτουργία του server της CompuStar.gr.
  • Όταν τίθεται θέμα ασφαλείας/ μόλυνσης της ιστοσελίδας του πελάτη.
  • Όταν ο αιτών – πελάτης παραβαίνει τις υποχρεώσεις ή και έναν από τους συμφωνηθέντες όρους της σύμβασης αυτής.

11. Αν η υπηρεσία φιλοξενίας που παρέχεται στον πελάτη ανασταλεί πριν την λήξη της συνδρομής της (για τον οποιοδήποτε λόγο κριθεί απαραίτητο ή/και αναγκαίο) από υπαιτιότητα του πελάτη (πχ: μόλυνση της ιστοσελίδας του πελάτη, μη εφάρμοση κρίσιμων ενημερώσεων στην ιστοσελίδα του πελάτη με σκοπό την καλύτερη δυνατή ασφάλειά της, κλπ), αυτή μπορεί να ξανά ενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή αλλά θα ισχύει εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 30,00€(συμπ/νου ΦΠΑ) το οποίο ο πελάτης θα πρέπει να προεξοφλήσει προκειμένου να συνεχιστεί η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας από τον ίδιο.

12. Ο κάθε πελάτης είναι υπεύθυνος για την χρήση της υπηρεσίας φιλοξενίας που έχει επιλέξει – προμηθευτεί από την CompuStar.gr (ως προς το περιεχόμενο). Όλα τα πακέτα φιλοξενίας θα πρέπει να φιλοξενούν ιστοσελίδες που σέβονται τον αναγνώστη και τηρούν όλους τους νόμους χωρίς να χρησιμοποιούνται για παράνομες πράξεις και υπηρεσίες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πακέτο φιλοξενίας ή ιστοσελίδα που παραβαίνει τους νόμους, αυτό/ή θα διαγράφεται εξ’ ολοκλήρου χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφεται στον πελάτη το προπληρωμένο χρηματικό ποσό που κατέβαλε αρχικά για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας φιλοξενίας. Η CompuStar.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των πελατών της και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και κατηγορία.

13. Ο πελάτης κατανοεί και συμφωνεί απολύτως ότι καθίσταται ο κύριος και μοναδικός υπεύθυνος για το πακέτο φιλοξενίας του (ως προς την σωστή διαχείριση των αρχείων του, βάσεων δεδομένων του, ρυθμίσεις, κλπ), μόνο στην περίπτωση που έχει προμηθευτεί από την CompuStar.gr τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης στον πίνακα ελέγχου (Cpanel) του πακέτου φιλοξενίας του. Σε αντίθετη περίπτωση και μόνο κατόπιν πρόσθετης σύμβασης μεταξύ αυτού και της CompuStar.gr (Σύμβαση Υποστήριξης Ιστοσελίδας – Website Support), η CompuStar.gr μπορεί να αναλάβει όλες τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την σωστή και ομαλή λειτουργία του πακέτου φιλοξενίας του πελάτη (ως προς την σωστή διαχείριση των αρχείων του, βάσεων δεδομένων του, ρυθμίσεις, κλπ).

14. Ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης της ιστοσελίδας του από μη εξουσιοδοτημένα ή και κακοπροαίρετα άτομα, η CompuStar.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και απαλλάσσεται εξ΄ ολοκλήρου από οποιαδήποτε κατηγορία και χρηματική ή άλλη ζημιά που τυχόν προκληθεί στον πελάτη άμεση ή έμμεση. Σε περιπτώσεις τέτοιες η εταιρία μας μπορεί να επαναφέρει την ιστοσελίδα του πελάτη στο πιο πρόσφατο backup (σύμφωνα πάντα με το αρχείο του server & σε χρονικό διάστημα εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών περίπου) χωρίς να έχει όμως την υποχρέωση να το πράξει αυτό και ειδικά αν ο πελάτης διαχειρίζεται ο ίδιος το cPanel του πακέτου φιλοξενίας της ιστοσελίδας του.

15. Η CompuStar.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία της ως προς τα χαρακτηριστικά ή την αξία της, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία άμεση προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνει εγγράφως τον κάθε πελάτη της ξεχωριστά (και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο) για νεότερη προσφορά ή ό, τι άλλο ενδέχεται να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

16. Η CompuStar.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε όρο ανα πάσα στιγμή χωρίς άμεση προειδοποίηση. Κάθε φορά που θα πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στους όρους χρήσης, θα ενημερώνεστε το συντομότερο (μέσω e-mail, fax, ταχυδρομείο, κλπ) με σκοπό να επισκεφτείτε την παρούσα σελίδα και να αποφασίσετε αν θα συνεχίσετε να αποδέχεστε τους όρους με τις τελευταίες τροποποιήσεις τους συνεχίζοντας παράλληλα την υπηρεσία που σας παρέχει η CompuStar.gr ή αν θα πρέπει να διαφωνήσετε και να ακυρώσετε την υπηρεσία σας. Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε σε εύλογο χρονικό διάστημα στο ερώτημα για το αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με τους νέους όρους και τροποποιήσεις, η απάντησή σας θα θεωρείται πάντα θετική με σκοπό να μπορεί και η CompuStar.gr να συνεχίζει την παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς καθώς επίσης δηλώνετε υπεύθυνα πως για κάθε ανάλογο θέμα που τυχόν προκύψει η CompuStar.gr δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

17. Η CompuStar.gr δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των συναλλαγών καθώς και για την σωστή διεκπεραίωση των πωλήσεων και παραγγελιών των χρηστών μέσω του διαδικτύου.