Όροι Χρήσης
Οι παρακάτω όροι χρήσης αφορούν όλες τις συνδρομές συντήρησης ιστοσελίδων (κατασκευασμένες σε WordPress) που παρέχει η εταιρία μας.
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 04/08/2020


1. Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης Συντήρησης Ιστοσελίδων κατασκευασμένες σε WordPress (WordPress Support) ορίζεται ότι είναι ενός (1) έτους και η οποία δεν παρατείνεται αυτομάτως, αλλά μόνο μετά από έγκριση του πελάτη της εταιρίας μας (στο εξής: CompuStar.gr) πριν την λήξη της. Η ανανέωση της σύμβασης Συντήρησης Ιστοσελίδων κατασκευασμένες σε WordPress (WordPress Support), προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων της σύμβασης αυτής από τον πελάτη.

2. Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση ενός συμβολαίου Συντήρησης Ιστοσελίδων κατασκευασμένες σε WordPress (WordPress Support) της CompuStar.gr, απαραίτητη είναι η προπληρωμή της επιλεγμένης (από τον πελάτη) συνδρομής.

3. Η CompuStar.gr, δεν έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί τεχνικές εργασίες συντήρησης στην ιστοσελίδα του πελάτη, όταν:

  • Η συνδρομή του συμβολαίου (WordPress Support) του πελάτη, έχει ήδη λήξει.
  • Ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το ανάλογο χρηματικό ποσό (σύμφωνα πάντα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο) για την ανανέωση του συμβολαίου της συνδρομής του.
  • Καθυστερεί η εξόφληση του απαραίτητου χρηματικού ποσού για την ανανέωση της συνδρομής του.
  • Όταν ο αιτών – πελάτης, παραβαίνει τις υποχρεώσεις ή και έναν από τους συμφωνηθέντες όρους της σύμβασης αυτής.

4. Ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η συνδρομή που επιλέγει (κάθε φορά), υπόκειται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και η CompuStar.gr δεν είναι υποχρεωμένη σε καμία απολύτως περίπτωση να παρέχει επιπλέον υποστήριξη στον πελάτη, πέραν των συμφωνηθέντων της συνδρομής που επέλεξε.

5. Οι συνδρομές συντήρησης (WordPress Support) δεν είναι δυνατόν να αναβαθμιστούν κατά την διάρκειά τους. Η κάθε επιπλέον εργασία που θα ζητάει ο πελάτης (εκτός των ορίων της συνδρομής του) θα μελετάται και θα κοστολογείται ξεχωριστά (κάθε φορά) και στη συνέχεια ο πελάτης θα αποφασίζει για την πραγματοποίηση ή όχι των εργασιών αυτών.

6. Ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης της ιστοσελίδας του από μη εξουσιοδοτημένα ή και κακοπροαίρετα άτομα, η CompuStar.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και απαλλάσσεται εξ΄ ολοκλήρου από οποιαδήποτε κατηγορία και χρηματική ή άλλη ζημιά που τυχόν προκληθεί στον πελάτη άμεση ή έμμεση. Σε περιπτώσεις τέτοιες η CompuStar.gr θα επαναφέρει το συντομότερο δυνατόν την ιστοσελίδα του πελάτη στο πιο πρόσφατο backup (σύμφωνα πάντα με το αρχείο του server).

7. Σε περίπτωση βλάβης της ιστοσελίδας του πελάτη εκτός σύμβασης (πχ λόγω πρόσφατης λήξης της συνδρομής χωρίς την πραγματοποίηση της έγκαιρης ανανέωσής της,…) η βλάβη θα μπορεί να επιλύεται από την CompuStar.gr (και μετά από γραπτό αίτημα του πελάτη στο support@compustar.gr) αλλά το κόστος των εργασιών για την επίλυση των προβλημάτων θα προκύπτει ανάλογα με τον χρόνο και το μέγεθος του προβλήματος.

8. Σε περίπτωση που ο πελάτης αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την παρεχόμενη υποστήριξη της ιστοσελίδας του από την CompuStar.gr, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την διακοπή της συνδρομής του από την CompuStar.gr αλλά κατανοεί και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι δεν θα διεκδικήσει καμία απολύτως αποζημίωση, χρηματική ή άλλης μορφής. Σε μια τέτοια πιθανή περίπτωση, η CompuStar.gr θα αξιολογήσει και θα προτείνει στον πελάτη μία λύση – συμβιβασμό, με σκοπό την εξυπηρέτηση του πελάτη έστω και με διαφορετικό τρόπο.

9. Η CompuStar.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία της ως προς τα χαρακτηριστικά ή την αξία της, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία άμεση προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνει εγγράφως τον κάθε πελάτη της ξεχωριστά (και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο) για νεότερη προσφορά ή ό, τι άλλο ενδέχεται να ταιριάζει στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

10. Εφόσον ο πελάτης χρησιμοποιεί μία από τις συνδρομές συντήρησης (WordPress Support) που προσφέρει η CompuStar.gr, κατανοεί και αποδέχεται όλους τους όρους χρήσης που αναγράφονται στην συγκεκριμένη σελίδα και επιπλέον φροντίζει να διατηρεί μία ομαλή και φιλική επικοινωνία-σχέση με την CompuStar.gr.

11. Η CompuStar.gr δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των συναλλαγών καθώς και για την σωστή διεκπεραίωση των πωλήσεων και παραγγελιών των χρηστών μέσω του διαδικτύου.